Koszyk

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Pełna regulacja dotycząca rękojmi zawarta jest w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
  4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru - Sprzedawca rekomenduje wykorzystanie formularza reklamacji.
  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej wraz z poprawnie wypełnionym formularzem należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
  8. W przypadku, gdy reklamacja posiada braki wymagające uzupełnienia, uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sklep skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta, w celu uzupełnienia braków.
  9. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta.